Skip to main content

Làm cách nào để thay đổi mật khẩu cho tài khoản của tôi?

Nếu bạn đang sử dụng nền tảng di động, hãy mở tab Khác, đi đến Quản lý hồ sơ và chọn Thay đổi mật khẩu. Trên nền tảng trên web, đi đến Quản lý hồ sơ và nhấp vào Chỉnh sửa gần mục Mật khẩu. Nhập mật khẩu mới của bạn và xác nhận để lưu thay đổi.