Skip to main content

Tôi được yêu cầu cung cấp bản sao chứng minh thư/hộ chiếu, thẻ tín dụng, v. v. Tôi nên làm gì?

Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp giấy tờ nhận dạng để đảm bảo tiền của bạn luôn được an toàn và bảo mật.

Chúng tôi tin tưởng vào sự hiểu biết và hỗ trợ đầy đủ của bạn về vấn đề này vì chúng tôi coi trọng sự hợp tác lâu dài với khách hàng và chúng tôi phải xác nhận sự hợp tác như vậy với một số tài liệu cần thiết.

Để tìm hiểu thêm khi nào chúng tôi có quyền yêu cầu bạn cung cấp dữ liệu nhận dạng, vui lòng tham khảo Hiệp định dịch vụ tài chính quốc tế và các chính sách khác mà bạn đã chấp nhận khi mở tài khoản với chúng tôi.

Một lần nữa chúng tôi mong được hỗ trợ và hiểu biết đầy đủ của bạn, vì đây không chỉ là yêu cầu của chúng tôi mà là điều kiện được đặt ra bởi Chính sách xác thực thanh toán được chấp nhận bởi hầu hết các công ty quốc tế hoạt động trên web. Chúng tôi xác nhận rằng chúng tôi không nhằm mục đích trì hoãn các yêu cầu rút tiền của khách hàng, ngoài ra chúng tôi cũng đảm bảo an ninh và <0>an toàn <0>tối đa cho tất cả các giao dịch giữa chúng tôi và khách hàng.