Skip to main content

Tổng quan về các loại tài khoản

Libertex Portfolio là một loại tài khoản mới trên nền tảng Libertex. Nó cho phép bạn đầu tư vào cổ phiếu mà không phải trả một đồng phí qua đêm hoặc phí hoa hồng nào. Đây là loại tài khoản hoàn hảo dành cho đầu tư.

Libertex CFD là một tài khoản giao dịch truyền thống cho phép bạn mua/bán tiền mã hóa, công cụ ngoại hối, chỉ số vàng, dầu và chứng khoán. Tài khoản này cho phép bạn sử dụng hệ số nhân từ 1 đến 999 để gia tăng lợi nhuận tiềm năng của mình.

Các lợi ích chính của tài khoản Libertex Portfolio:

No commission for trades
No swap fees
No Margin Call or Stop Out
No multiplier
No forced Take Profit or Stop Loss
No commission for inactivity
The ability to receive regular dividend paymentson companies stocks right to your account
Investors can buy fractional shares, right done to 0.01 shares

Tính năng của các tài khoản

Lợi nhuận

Ôn hòa

Rủi ro

Thấp

Lợi nhuận

Ôn hòa

Rủi ro

Thấp

Mục đích

Đầu tư dài hạn vào cổ phiếu với phí hoa hồng bằng 0

Nhóm công cụ
Hướng giao dịch

Mua

(mua nếu tài sản hiện hữu)

Cổ phiếu phân đoạn

(chỉ từ 0.01 cổ phiếu)

Đòn bẩy

Không khả dụng

Lệnh đang chờ xử lý
Không
Cổ tức đã trả

Ghi có vào số dư tài khoản

Tài khoản thử nghiệm
Không
Cấp độ trạng thái

Tài khoản Libertex Portfolio không áp dụng cấp độ trạng thái

Hiển thị chi tiết Ẩn chi tiết Tạo tài khoản
Lợi nhuận

BIẾN ĐỘNG_CAO

Rủi ro

Cao

Lợi nhuận

BIẾN ĐỘNG_CAO

Rủi ro

Cao

Mục đích

Giao dịch tích cực với đòn bẩy trên các công cụ phổ biến nhất: tiền tệ, chỉ số chứng khoán, tiền mã hóa, kim loại và nhiều công cụ khác

Hướng giao dịch

Mua và bán

Cổ phiếu phân đoạn

(từ $20)

Đòn bẩy

Từ 1 đến 999

tùy công cụ

Lệnh đang chờ xử lý
Cổ tức đã trả

Tính trên mức lãi lỗ của nhà giao dịch

Tài khoản thử nghiệm
Cấp độ trạng thái

Hiển thị chi tiết Ẩn chi tiết Tạo tài khoản
Mục đích

Đầu tư dài hạn vào cổ phiếu với phí hoa hồng bằng 0

Giao dịch tích cực với đòn bẩy trên các công cụ phổ biến nhất: tiền tệ, chỉ số chứng khoán, tiền mã hóa, kim loại và nhiều công cụ khác

Lợi nhuận

Ôn hòa

BIẾN ĐỘNG_CAO

Rủi ro

Thấp

Cao

Nhóm công cụ

Cổ phiếu, ETF

Ngoại hối, tiền mã hóa, chỉ số chứng khoán, hàng hóa nông nghiệp, cổ phiếu, kim loại, dầu khí, ETF

Hướng giao dịch

Mua

(mua nếu tài sản hiện hữu)

Mua và bán

Cổ phiếu phân đoạn

(chỉ từ 0.01 cổ phiếu)

(từ $20)

Đòn bẩy

Không khả dụng

Từ 1 đến 999

tùy công cụ

Lệnh đang chờ xử lýKhông
Cổ tức đã trả

Ghi có vào số dư tài khoản

Tính trên mức lãi lỗ của nhà giao dịch

Tài khoản thử nghiệmKhông
Cấp độ trạng thái

Tài khoản Libertex Portfolio không áp dụng cấp độ trạng thái

Tạo tài khoản Tạo tài khoản

Cách mở tài khoản Libertex Portfolio

New clients
Existing clients

Dành cho khách hàng mới

Đăng ký và chọn loại tài khoản tương ứng trong quá trình đó.

smartphone

Dành cho khách hàng hiện tại

Có thể mở tài khoản Libertex Portfolio đã được thêm vào trên hồ sơ khách hàng hiện tại và trong mục "Thêm". Chỉ cần truy cập hồ sơ của bạn hoặc vào mục "Thêm" và nhấp vào "Tạo tài khoản Libertex Portfolio" trong phần tài khoản Libertex Portfolio.

smartphone

Bạn đã sẵn sàng?

Bắt đầu ở đây. Gia nhập cộng đồng 2,9 triệu người dùng toàn cầu của Libertex!