Skip to main content

 

Bạn muốn đầu tư? Hãy chọn loại tài sản có biến động dễ dự đoán. Nhờ vào các dự báo và tin tức trong nền tảng giao dịch, điều này sẽ giúp bạn hiểu thêm về sự biến động của nguồn dầu thô và các tài nguyên thiên nhiên khác. Hãy chọn loại tài sản thích hợp và bắt đầu giao dịch từ mức thấp nhất là 5$.