Skip to main content

Chính sách bảo mật

Tôi đồng ý rằng Libertex International Company Limited (sau đây gọi là "Công ty") và các đối tác của Libertex International Company Limited sẽ tự động xử lý hoặc không có bất kỳ sự tự động hóa nào, thông tin chi tiết cá nhân của
tôi (thông tin chi tiết cá nhân được ghi rõ trong mẫu điền trên trang web của Công ty) cho mục đích thực thi
Thỏa thuận dịch vụ tài chính quốc tế, tổ chức các chiến dịch quảng cáo, cung cấp cho tôi thông tin về các sự
kiện và chương trình khuyến mãi của Công ty cũng như các mục đích khác do Công ty xác định, bao gồm: các hành
động liên quan đến thu thập, ghi lại, hệ thống hóa, tích lũy, lưu giữ, chỉnh sửa (cập nhật, thay đổi), trích
xuất, sử dụng, chuyển giao (phân phối, cung cấp quyền truy cập), hủy chi tiết đặc thù, chặn, xóa, hủy, chuyển
giao chéo các chi tiết cá nhân mà tôi cung cấp cho Libertex International Company Limited trong yêu cầu ứng dụng hiện
tại và trong quá trình thực hiện Thỏa thuận đối với các dịch vụ tài chính quốc tế. Sự chấp thuận sẽ có hiệu lực
đối với các điều khoản cần thiết cho việc lưu giữ thông tin tương ứng hoặc tài liệu chứa thông tin tương ứng
được xác định theo quy định của pháp luật. Sự chấp thuận này có thể bị thu hồi theo quy định của pháp luật tại
địa điểm kinh doanh của Công ty.