Skip to main content

Làm cách nào để tính lãi hoặc lỗ của giao dịch?

Để tính lãi hoặc lỗ của bạn cho một giao dịch mua, hãy sử dụng công thức sau:

PL = S * M * ( Ec / E0 – 1 ) – C , trong đó:

PL là lãi hoặc lỗ của bạn

S là số tiền đầu tư của bạn

M là giá trị hệ số nhân đang sử dụng

Ec là giá đóng cửa

Eo là giá mở cửa

C là phí hoa hồng tính cho giao dịch của bạn

Để tính lãi hoặc lỗ của bạn cho một giao dịch bán, hãy sử dụng công thức sau:

PL = S * M * ( 1- Ec / Eo) – C

Giả sử bạn đã mở một giao dịch Dow Jones trị giá  1.000 USD đô la Mỹ với hệ số nhân là 10, ở mức 15.345 và đóng ở mức 15.515, phí giao dịch của bạn là 1,70 đô la Mỹ và phí qua đêm là -3,80 đô la Mỹ.

Vì vậy, chúng ta nhận được là: 1.000 * 10 * ( 15.515 / 15.345 – 1) – 1,70 – 3,80 = 105,28 đô la Mỹ.

Lợi nhuận giao dịch của bạn là  105,28 đô la Mỹ.

Bây giờ hãy giả sử rằng chúng ta mở một giao dịch giống như vậy, nhưng là giao dịch bán:

1.000 * 10 * (1 – 15.515 / 15.345) – 1,70 – 0,20 = -112,68 đô la Mỹ

Ở đây, bạn sẽ lỗ là 112,68 USD.