Skip to main content

Quy trình giao dịch diễn ra như thế nào và Tính năng Hệ số nhân là gì?

Nguyên tắc giao dịch cơ bản trong nền tảng Libertex là như sau: kết quả của một giao dịch thay đổi tỷ lệ với giá tài sản cơ bản mà giao dịch dựa trên.

Để quản lý tiền của mình hiệu quả hơn, nhà giao dịch có thể sử dụng Tính năng Hệ số nhân, được đặt tại thời điểm mở giao dịch. Hệ số nhân là một giá trị xác định kết quả giao dịch thay đổi như thế nào so với giá tài sản cơ bản.

Đối với giao dịch tài sản, bạn chỉ có thể sử dụng số nguyên làm giá trị hệ số nhân. Để xem giá trị hệ số nhân tối đa cho mỗi công cụ giao dịch, vui lòng tham khảo Thông số kỹ thuật công cụ giao dịch.