Skip to main content

Các điều kiện chung để giao dịch công cụ tài chính là gì?

Các điều kiện chung để giao dịch công cụ tài chính

Để biết các điều khoản và điều kiện giao dịch công cụ tài chính đầy đủ, vui lòng tham khảo Các thông số kỹ thuật trên trang web của chúng tôi.

Dưới đây, bạn có thể tìm thấy một số điều khoản và điều kiện quan trọng nhất:

  • Số tiền đầu tư tối thiểu là 10 USD.
  • Hệ số nhân tối đa ** một nhà giao dịch có thể sử dụng khi giao dịch công cụ tài chính tương ứng.
  • Phí giao dịch: Một khoản phí mà nhà giao dịch được yêu cầu phải trả khi mở một giao dịch.

Trong nền tảng Libertex, phí này được thả nổi.

Số tiền của phí thả nổi có thể thay đổi theo mức chênh lệch của thị trường.

Phí và hoa hồng tối thiểu được nêu chi tiết trong Thông số kỹ thuật của công cụ. Khi mở một vị trí, hoa hồng được hiển thị dưới dạng phần trăm; sau khi đóng, bạn cũng sẽ có thể xem số tiền hoa hồng trong phần Lịch sử giao dịch.

Vì mức chênh lệch tối đa trên thị trường là không giới hạn, hoa hồng tối đa được dựa trên giá trị chênh lệch, cũng không bị giới hạn.

  • Phí qua đêm hoặc phí chuyển lệnh là một mức phí đáng quan tâm được ghi có trên tài khoản của bạn hoặc ghi nợ từ nó hàng ngày vào lúc 9 giờ tối GMT tùy thuộc vào loại vị trí.
  • Giờ giao dịch là giờ mà bạn có thể thực hiện giao dịch trên thị trường tài chính.

Để thuận tiện cho bạn, nền tảng có các mẹo về giờ giao dịch cho từng công cụ bạn giao dịch hoặc sẽ giao dịch. Nếu bạn thấy một vòng tròn màu đỏ bên cạnh tên công cụ thì có nghĩa là công cụ này hiện không có sẵn để giao dịch.

*Hoa hồng và số tiền được ghi có được tính dựa trên giá trị hệ số nhân được đặt bởi khách hàng khi mở một vị trí. Hoa hồng giao dịch có thể cao hơn trong thời gian biến động cao hoặc thời gian thanh khoản thấp cho tài sản cụ thể. Vui lòng tham khảo số tiền hoa hồng được hiển thị tại thời điểm bạn thực hiện giao dịch.

** Giá trị hệ số nhân tối đa có thể bị giảm trong thời gian biến động cao hoặc thời gian thanh khoản thấp cho công cụ giao dịch cụ thể.