Skip to main content

Ngưng giao dịch là gì?

Mức ngưng giao dịch là một trong những điều kiện giao dịch cơ bản tại Libertex.

Nếu mức ngưng giao dịch là 90%, có nghĩa là vị trí của bạn sẽ tự động bị đóng khi khoản lỗ là 90% hoặc nhiều hơn số tiền đầu tư ban đầu. Khi mức ngưng giao dịch được đặt ra, giao dịch được đóng ở mức giá đầu tiên có sẵn tại thời điểm đóng, có nghĩa là kết quả cuối cùng có thể khác với mức dự kiến dựa trên mức cắt lỗ mà bạn đã chỉ định.

Mức ngưng cho tất cả các công cụ tài chính là 90%, ngoại trừ cổ phiếu CFD là 80%.