Skip to main content

Thể lệ trao trạng thái trong chương trình khách hàng thân thiết

Chương trình khách hàng thân thiết được triển khai nhằm cung cấp các điều khoản có lợi hơn cho những khách hàng có mức hoạt động giao dịch gia tăng và khối lượng giao dịch cao. Các điều khoản cụ thể được hưởng sẽ được xác định trên cơ sở trạng thái cá nhân của Khách hàng.

Phương thức hội đủ tiêu chuẩn cho một trạng thái nhất định

Trạng thái khách hàng sẽ được xác định trên cơ sở sau: 

  • Tổng số dư khả dụng trong tài khoản của khách hàng hoặc
  • Khối lượng giao dịch của khách hàng trong tháng theo lịch tương ứng

Khách hàng sẽ nhận được trạng thái mà họ hội đủ tiêu chuẩn:

  • Sau khi nạp tiền vào tài khoản của mình hoặc
  • Vào lúc 21:00 GMT vào ngày bất kỳ trong tháng

Các ngưỡng mức số dư tài khoản và khối lượng giao dịch đối với các trạng thái khác nhau được thông tin trên nền tảng giao dịch Libertex.

Thời hạn hiệu lực của trạng thái

Mọi trạng thái được trao cho Khách hàng sẽ có hiệu lực cho đến hết tháng theo lịch sau tháng đạt trạng thái đó.

Vào ngày theo lịch cuối cùng của tháng sau tháng nhận được trạng thái, trạng thái đó có thể được gia hạn, nâng cấp hoặc hạ cấp tùy thuộc vào: 

  • Tổng số dư khả dụng trong tài khoản của khách hàng hoặc
  • Khối lượng giao dịch của khách hàng trong tháng theo lịch hiện tại

Trạng thái hiện hoạt của khách hàng như được hiển thị trên nền tảng giao dịch Libertex.

Tình huống ví dụ

Trạng thái được trao sau khi nạp tiền vào tài khoản 

Giả sử rằng, trong tháng 6, bạn đã nạp một số tiền đủ vào tài khoản của mình để đủ tiêu chuẩn đạt được trạng thái cao hơn. Vài phút sau khi tiền được ghi có vào tài khoản của bạn, trạng thái của bạn sẽ được nâng cấp để phản ánh trạng thái cao hơn này. Trạng thái mới của bạn sau đó sẽ vẫn có hiệu lực cho đến cuối tháng 7, ngay cả khi tổng số dư của bạn giảm xuống dưới mức ngưỡng này.

Trạng thái được cấp dựa trên khối lượng giao dịch

Nếu bạn tích cực giao dịch và tính từ ngày 20 tháng 2, khối lượng giao dịch của bạn đạt mức cần thiết để đủ tiêu chuẩn nâng cấp trạng thái, thì vào lúc 21:00 GMT cùng ngày hôm đó, trạng thái của bạn sẽ được cập nhật theo trạng thái mới này (ngay cả khi tổng số dư tài khoản của bạn còn dưới ngưỡng yêu cầu của trạng thái đó). Trạng thái mới của bạn sau đó sẽ vẫn có hiệu lực cho đến cuối tháng sau.

Gia hạn trạng thái trên cơ sở số dư tài khoản

Giả sử rằng trạng thái hiện tại của bạn là hạng Vàng, nhưng khối lượng giao dịch của bạn chưa lên tới ngưỡng để bạn đạt tiêu chuẩn nâng cấp trạng thái. Tuy nhiên, số dư còn lại trong các tài khoản của bạn vào ngày cuối cùng của tháng đáp ứng ngưỡng cần thiết để duy trì trạng thái hiện tại. Trong trường hợp này, trạng thái Vàng của bạn sẽ được gia hạn cho đến hết tháng sau. 

Duy trì trạng thái dựa trên khối lượng giao dịch

Giả sử rằng trạng thái hiện tại của bạn là hạng Vàng, bạn đã tích cực giao dịch trong suốt tháng đó và khối lượng giao dịch của bạn một lần nữa đạt đến mức cần thiết để đủ tiêu chuẩn nhận trạng thái Vàng. Trong khi tiến hành giao dịch, bạn đã kiếm được lợi nhuận và vì vậy đã quyết định rút một số tiền từ tài khoản của mình, do đó số dư tài khoản của bạn giảm xuống dưới ngưỡng cần thiết để đủ tiêu chuẩn nhận trạng thái Vàng. Trong trường hợp này, vào cuối tháng theo lịch đó, trạng thái Vàng của bạn sẽ tiếp tục được duy trì cho đến cuối tháng tiếp theo dựa trên khối lượng giao dịch của bạn.

Hạ cấp trạng thái

Giả sử rằng trạng thái hiện tại của bạn là hạng Bạch Kim, nhưng vì những lý do ngoài tầm kiểm soát của mình, bạn đã không thể tích cực giao dịch trong tháng liên quan và khối lượng giao dịch của bạn chỉ đủ để đạt tiêu chuẩn nhận được trạng thái Bạc. Tuy nhiên, số dư còn lại trong các tài khoản của bạn ở mức đủ tiêu chuẩn để bạn nhận được trạng thái Vàng. Trong trường hợp này, vào lúc 21:00 GMT ngày cuối cùng của tháng hiện tại, trạng thái của bạn sẽ bị hạ cấp xuống trạng thái Vàng cho đến hết tháng sau.

Thứ hạng được tính toán bằng cách sử dụng số dư và khối lượng giao dịch của tài khoản MetaTrader 4, MetaTrader 5 và Libertex. Số dư và khối lượng giao dịch của tài khoản Libertex Portfolio không được sử dụng để tính toán thứ hạng.

Libertex tự hào là Đối tác Giao dịch Trực tuyến Chính thức của Clb Bayern