Skip to main content

Payment processing schedule during holidays

Thứ tư, 12/23/2020 - 10:47

Bank wire transfers (in USD, KZT, EUR)
 Incoming paymentsOutgoing payments
30.12.2020Standard scheduleStandard schedule
31.12.2020Standard scheduleStandard schedule
01.01.2021-03.01.2021HolidayHoliday
04.01.2021Standard scheduleWithdrawal requests will be accepted, but will be processed by
bank on 5th January
05.01.2021Standard scheduleStandard schedule
06.01.2021Standard scheduleStandard schedule
07.01.2021Standard scheduleWithdrawal requests will be accepted, but will be processed by
bank on 8th January
08.01.2021Standard scheduleStandard schedule

Bank wire transfers ( in RUB)
 Incoming paymentsOutgoing payments
30.12.2020Standard scheduleStandard schedule
31.12.2020Standard scheduleStandard schedule
01.01.2021-03.01.2021HolidayHoliday
04.01.2021-08.01.2021Standard scheduleWithdrawal requests will be accepted, but will be processed by
bank on 11th January

Trải nghiệm sự phấn khích khi giao dịch!

Đăng ký tài khoản thử nghiệm với Libertex và tìm hiểu cách giao dịch