Skip to main content

EUR/PLN

EUR (Euro)
Đơn vị tiền tệ của Khu vực đồng euro (Eurozone), bao gồm 19 quốc gia hàng đầu châu Âu. Đây là loại tiền tệ dự trữ quan trọng thứ hai trên thế giới.
Cơ quan phát hành: Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB)
Biến động giá của nó được xác định bởi lãi suất chính mà ECB đưa ra, tình hình lạm phát và tốc độ tăng trưởng kinh tế của khu vực.

PLN (złoty Ba Lan)
Đơn vị tiền tệ của Cộng hòa Ba Lan.
Cơ quan phát hành: Ngân hàng Quốc gia Ba Lan
Biến động giá của nó được xác định bởi lãi suất chủ đạo của Ngân hàng Quốc gia Ba Lan, tình hình lạm phát và tốc độ tăng trưởng kinh tế của quốc gia này.