Skip to main content

Bản tin hàng ngày

Xem tất cả thông tin quan trọng bạn cần ở một nơi.
Daily Digest
Daily Digest

Xem tất cả thông tin quan trọng bạn cần ở một nơi

Mục "Bản tin hàng ngày" (Daily Digest) thuộc mục Thư viện (Lab) trong tài khoản Libertex Portfolio cung cấp:

  • Tổng quan về các sự kiện chính của ngày giao dịch: lịch chi trả cổ tức và công bố báo cáo hàng quý của các công ty
  • Thông tin về các sự kiện kinh tế vĩ mô và quan trọng của doanh nghiệp
  • Bảng tóm tắt về các cổ phiếu có mức tăng và giảm mạnh nhất trong ngày giao dịch trước đó

"Bản tin hàng ngày" có sẵn bằng tiếng Nga và Tây Ban Nha

Thông tin này giúp bạn nắm bắt nhanh các sự kiện quan trọng nhất trên thị trường chứng khoán trong ngày giao dịch.

Bạn đã sẵn sàng?

Bắt đầu ở đây. Gia nhập cộng đồng 2,9 triệu người dùng toàn cầu của Libertex!