Skip to main content
GÓI ƯU ĐÃI CỰC KHỦNG
cho các nhà đầu tư và giao dịch!
  • Cổ phiếu giá trị đến 200 USD
  • 10 USD để giao dịch tiền mã hóa
  • Trạng thái Vàng cho tháng đầu tiên
  • Chương trình đào tạo miễn phí
  • Gói ý tưởng giao dịch
free shares promotion

USD/SGD

USD (US dollar)
Currency unit of the United States of America, Salvador andthe Marshall Islands. The world’s main reserve currency.
Issued by: Federal Reserve System (Fed)
The price dynamics depend on the interest rates of the Fed., inflation and growth rates of the USA.

SGD (Singapore dollar)
Currency unit of Singapore.
Issued by: Monetary Authority of Singapore
The price dynamics depend on interest rates of the Monetary Authorities of Singapore, inflation and growth rates of the country.