Waves

Giá công cụ hiện tại
Khối lượng trong 24 giờ
Vốn hóa thị trường
Tối đa. số lượng tiền điện tử để cung ứng
Tổng số lượng tiền điện tử được cung ứng
Số lượng tiền điện tử đang lưu hành
Tỷ giá thay đổi trong 24 giờ qua