Skip to main content

EUR/SEK

EUR (Euro)
สกุลเงินของยูโรโซน ประกอบไปด้วยประเทศชั้นนำในยุโรป 18 ประเทศ และเป็นสกุลเงินที่มีทุนสำรองมากเป็นอันดับสองของโลกรองจาก US dollar
ออกโดย: European Central Bank (ECB)
การเปลี่ยนแปลงของราคาของสกุลเงินจะขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยของ ECB, อัตราเงินเฟ้อและการเติบโตของเศรษฐกิจในภูมิภาค

SEK (Swedish krona)
สกุลเงินของสวีเดน
ออกโดย: Riksbank (Central Bank of Sweden)
การเปลี่ยนแปลงของราคาของสกุลเงินจะขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยของ Riksbank, อัตราเงินเฟ้อและการเติบโตของประเทศ