Skip to main content

EUR/CHF

EUR (Euro)
สกุลเงินของยูโรโซน ประกอบไปด้วยประเทศชั้นนำในยุโรป 18 ประเทศ และเป็นสกุลเงินที่มีทุนสำรองมากเป็นอันดับสองของโลกรองจาก US dollar
ออกโดย: European Central Bank (ECB)
การเปลี่ยนแปลงของราคาของสกุลเงินจะขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยของ ECB, อัตราเงินเฟ้อและการเติบโตของเศรษฐกิจในภูมิภาค

CHF (Swiss franc)
สกุลเงินของสวิสเซอร์แลนด์และลิกเตนสไตน์ สกุลเงินนี้ถือว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยมาเนิ่นนาน และจะมีความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงที่เกิดความตึงเครียดทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง
ออกโดย: Swiss National Bank
การเปลี่ยนแปลงของราคาจะขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยของ Swiss National Bank รวมไปถึงสถานะและเครดิตเรทติ้งของประเทศ