Tencent Holdings

About Tencent Holdings

บริษัทโทรคมนาคมจากจีน (ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตที่มีขนาดใหญ่ที่สุด) ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 1998 ที่เชินเจิ้น

บริษัทนี้มีชื่อเสียงจากการรองรับระบบการส่งข้อความแบบทันทีของจีนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดที่มีชื่อว่า QQ รวมถึงระบบการส่งข้อความและเสียง WeChat