Banco Santander Chile

About Banco Santander Chile

ธนาคารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในด้านการฝากเงินและการอนุมัติเงินกู้ในชิลี ธนาคารมีเครือข่ายเกือบ 500 สาขา และให้บริการตู้ ATMs มากกว่า 500 ตู้ในชิลี สำนักงานใหญ่ของบริษัทตั้งอยู่ที่เมืองซานเตียโก ธนาคารมีพนักงานมากกว่า 1.1 หมื่นคน

ธนาคารมีการให้บริการดังต่อไปนี้สำหรับรายย่อยและการค้า: วงเงินเครดิตในสกุลเงินท้องถิ่นและต่างประเทศ, การปล่อยกู้ทางการเงิน, การจำนอง, การจัดการกองทุนรวม รวมไปถึงบริการนายหน้าในตลาดหลักทรัพย์