Alibaba Group Holding

About Alibaba Group Holding

Alibaba Group Holding Ltd. เป็นบริษัทมหาชนจากจีนที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองหาโจว ธุรกิจหลักของบริษัทคือการค้าขายระหว่างบริษัทแบบ B2B, การค้าปลีกผ่านทางออนไลน์