Visa

About Visa

Visa Inc. — เป็นบริษัทอเมริกันที่ให้บริการด้านการชำระเงิน บัตร Visa เป็นที่ยอมรับในกว่า 200 ประเทศ และในแต่ละปีมีการใช้จ่ายรวมเป็นเงินกว่า 5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ คู่แข่งที่สำคัญของบริษัทนี้คือระบบการชำระเงิน MasterCard