Ethan Allen Interiors

About Ethan Allen Interiors

Ethan Allen Global Inc, เป็นบริษัทจากอเมริกาที่เป็นผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ บริษัทมีร้านค้าปลีกอยู่กว่า 300 แห่ง ทั่วทั้งประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และอังกฤษ บริษัทได้ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 1932