eBay

About eBay

eBay Inc. เป็นบริษัทจากอเมริกาที่ให้บริการด้านการขายผ่านการประมูลทางอินเตอร์เน็ต (ธุรกิจหลัก) และร้านค้าออนไลน์ บริษัทเป็นผู้บริหารจัดการเว็บไซต์ eBay.com และเว็บไซต์เวอร์ชั่นท้องถิ่นในหลากหลายประเทศ บริษัทเป็นเจ้าของ eBay Enterprise Company