Skip to main content

RUSSELL 2000

ดัชนีหุ้นอเมริกัน Russell 2000 เป็นหนึ่งในตราสารที่ได้รับความนิยมมากที่สุดที่สะท้อนได้ถึงการเปลี่ยนแปลงของบริษัทขนาดดเล็กในตลาดหุ้นสหรัฐ บริษัทในเซ็กเตอร์ทางการเงิน, เซ็กเตอร์เทคโนโลยี และเซ็กเตอร์สินค้าคงทนได้ถูกแสดงไว้ในดัชนีนี้
ดัชนีตัวนี้ได้ถูกเผยแพร่มาตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 1991

Russell 2000 มีความเคลื่อนไหวมากกว่า S&P400 หรือ S&P500 เนื่องจากหุ้นขนาดเล็กมีความผันผวนที่มากกว่า นอกจากนั้นดัชนีตัวนี้ยังสามารถสะท้อนการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐ โดยเฉพาะในเซ็กเตอร์การเงิน เทคโนโลยี และสินค้าสำหรับผู้บริโภค