Skip to main content

USD/MXN

USD (US dollar)
สกุลเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเอลซัลวาดอร์และหมู่เกาะมาร์แชลล์ สกุลเงินสำรองหลักของโลก
ออกโดย: Federal Reserve System (Fed)
การเปลี่ยนแปลงของราคาของสกุลเงินจะขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยของ Fed, อัตราเงินเฟ้อและอัตราการเติบโตของสหรัฐอเมริกา

MXN (Mexican peso)
สกุลเงินของเม็กซิโก
ออกโดย: Bank of Mexico
การเปลี่ยนแปลงของราคาจะขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยของ Bank of Mexico, อัตราเงินเฟ้อและการเติบโตของประเทศ