Skip to main content

USD/CAD

USD (US dollar)
สกุลเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเอลซัลวาดอร์และหมู่เกาะมาร์แชลล์ สกุลเงินสำรองหลักของโลก
ออกโดย: Federal Reserve System (Fed)
การเปลี่ยนแปลงของราคาของสกุลเงินจะขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยของ Fed, อัตราเงินเฟ้อและอัตราการเติบโตของสหรัฐอเมริกา

CAD (Canadian dollar)
สกุลเงินของแคนาดา เป็นกลุ่มสกุลเงินสำหรับใช้ในการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์
ออกโดย: Bank of Canada
การเปลี่ยนแปลงของราคาของสกุลเงินจะขึ้นอยู่กับราคาน้ำมัน, อัตราดอกเบี้ยของ Bank of Canada, อัตราเงินเฟ้อและอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของแคนาดา