Skip to main content

NOK/JPY

NOK (Norwegian krone)
สกุลเงินของนอร์เวย์ เป็นกลุ่มสกุลเงินสำหรับแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์
ออกโดย: Central Bank of Norway
การเปลี่ยนแปลงของราคาจะขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันรวมไปถึงอัตราดอกเบี้ยของ Central Bank of Norway อัตราเงินเฟ้อและอัตราการเติบโตของประเทศ

JPY (Japanese yen)
สกุลเงินของญี่ปุ่น สกุลเงินนี้เป็นหนึ่งในสกุลเงินที่สำคัญของพื้นที่เอเชียแปซิฟิกที่มีเรทแบบลอยตัว
ออกโดย: Bank of Japan
การเปลี่ยนแปลงของราคาจะขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยของ Bank of Japan, อัตราเงินเฟ้อและอัตราการเติบโตในพื้นที่ เป็นระยะเวลาหลายปีแล้วที่ประเทศนี้ได้ให้ความสำคัญกับการกระตุ้นการเติบโตและป้องกันเงินฝืดด้วยการจำกัดค่าเงิน