Skip to main content

EUR/SGD

EUR (Euro)
สกุลเงินของยูโรโซน ประกอบไปด้วยประเทศชั้นนำในยุโรป 18 ประเทศ และเป็นสกุลเงินที่มีทุนสำรองมากเป็นอันดับสองของโลกรองจาก US dollar
ออกโดย: European Central Bank (ECB)
การเปลี่ยนแปลงของราคาของสกุลเงินจะขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยของ ECB, อัตราเงินเฟ้อและการเติบโตของเศรษฐกิจในภูมิภาค

SGD (Singapore dollar)
สกุลเงินของสิงคโปร์
ออกโดย: Monetary Authority of Singapore
การเปลี่ยนแปลงของราคาของสกุลเงินจะขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยของ Monetary Authorities of Singapore, อัตราเงินเฟ้อและการเติบโตของประเทศ