Skip to main content

EUR/MXN

EUR (Euro)
สกุลเงินของยูโรโซน ประกอบไปด้วยประเทศชั้นนำในยุโรป 18 ประเทศ และเป็นสกุลเงินที่มีทุนสำรองมากเป็นอันดับสองของโลกรองจาก US dollar
ออกโดย: European Central Bank (ECB)
การเปลี่ยนแปลงของราคาของสกุลเงินจะขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยของ ECB, อัตราเงินเฟ้อและการเติบโตของเศรษฐกิจในภูมิภาค

MXN (Mexican peso)
สกุลเงินของเม็กซิโก
ออกโดย: Bank of Mexico
การเปลี่ยนแปลงของราคาของสกุลเงินจะขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยของ Bank of Mexico, อัตราเงินเฟ้อและอัตราการเติบโตของประเทศ