Skip to main content

EUR/JPY

EUR (Euro)
สกุลเงินของยูโรโซน ประกอบไปด้วยประเทศชั้นนำในยุโรป 18 ประเทศ และเป็นสกุลเงินที่มีทุนสำรองมากเป็นอันดับสองของโลกรองจาก US dollar
ออกโดย: European Central Bank (ECB)
การเปลี่ยนแปลงของราคาของสกุลเงินจะขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยของ ECB, อัตราเงินเฟ้อและการเติบโตของเศรษฐกิจในภูมิภาค

JPY (Japanese yen)
สกุลเงินของญี่ปุ่น สกุลเงินนี้เป็นหนึ่งในสกุลเงินที่สำคัญของพื้นที่เอเชียแปซิฟิกที่มีเรทแบบลอยตัว
ออกโดย: Bank of Japan
การเปลี่ยนแปลงของราคาจะขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยของ Bank of Japan, อัตราเงินเฟ้อและอัตราการเติบโตในพื้นที่ เป็นระยะเวลาหลายปีแล้วที่ประเทศนี้ได้ให้ความสำคัญกับการกระตุ้นการเติบโตและป้องกันเงินฝืดด้วยการจำกัดค่าเงิน