Skip to main content

Vietnam Index

Vietnam Index (VN30) là chỉ số vốn hóa gia quyền của cổ phiếu của các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Mỗi cổ phiếu trên chỉ số này ảnh hưởng đến giá của nó theo tỷ lệ tương ứng với vốn hóa của nó. VN30 ra mắt vào ngày 6 tháng 2 năm 2012.

Nhóm 30 công ty lớn nhất Việt Nam, đại diện cho 9 thành phần kinh tế, tạo nên chỉ số VN30. Hơn một nửa của chỉ số này (57%) bao gồm các công ty từ lĩnh vực ngân hàng và bảo hiểm.

Mức biến động trong ngày đối với chỉ số chứng khoán này là 2,3% vào năm 2020.