Skip to main content

Robusta Coffee Cash

London Robusta Coffee (LRC) là một công cụ tài chính tổng hợp, giá của nó được tính dựa trên giá trị của nhiều hợp đồng tương lai cho Cà phê Robusta gần với ngày đáo hạn nhất.

Một trong những ưu điểm chính của công cụ này là nó không có ngày đáo hạn. Nói cách khác, nó không đáo hạn hàng tháng.

Một ưu điểm khác mà công cụ tổng hợp có đó là mức chênh lệch thấp hơn đáng kể so với CFD trên chỉ số này.