Skip to main content

Coffee Robusta

London Robusta Coffee (LRC) là hợp đồng chênh lệch dựa trên hợp đồng tương lai cho cà phê Robusta. Chỉ số này được sử dụng như một thước đo toàn cầu về giá cà phê robusta thực tế. Tài sản này được giao dịch bởi các nhà sản xuất, nhà xuất khẩu, hãng buôn, nhà nhập khẩu và nhà rang xay cà phê, cũng như các quỹ đầu tư và nhà đầu tư ngắn hạn. Mức biến động hàng ngày trung bình đối với hợp đồng tương lai London Robusta Coffee vào năm 2020 là 1,5%.