Tiffany & Co

About Tiffany & Co

ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 1837 Tiffany & Co เป็นผู้ผลิตเครื่องประดับสุดหรู, ของขวัญ และเครื่องแต่งกาย สินค้าของบริษัทมีสไตล์ มีความหรูหรา และประณีต