Gazprom

About Gazprom

Gazprom เป็นบริษัทจากรัสเซียที่เป็นผู้นำในด้านการสำรวจ การขนส่ง การจัดเก็บ และการจัดหาน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ Gazprom มีการจัดการระบบท่อส่งและเป็นผู้ขนส่งก๊าซภายในอาณาเขตของรัสเซียไปยังยุโรปและเอเชีย Gazprom เป็นผู้ผลิตก๊าซที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมีแหล่งก๊าซที่มากที่สุดในโลก นอกจากนี้บริษัทยังมีการผลิตพลังงานจากอิเล็กตรอนและความร้อน ในภาพรวม Gazprom ได้จ่ายภาษีให้กับรัสเซียเกือบ 25%